Sołectwo Czarna Dąbrówka
Nawigacja
Strona Główna
Statystyka o gminie i sołectwie
statut sołectwa
Plan Odnowy Sołectwa
Fundusz Sołecki
Ważniejsze instytucje
Przedsiębiorstwa i zakłady pracy.
Ciekawostki o Czarnej Dąbrówce.
Czarna Dąbrówka na zdjęciach
Galeria zdjęć
Ochotnicza Straż Pożarna
Szkoła Podstawowa
Kościół w Czarnej Dąbrówce.
Brama Kaszubskiego Pieścienia
Jeziora Kopieniec
Szlaki turystyczne!
Agroturystyka w gminie!
III Rajd Rowerowy
Ścieżka rowerowa "Nad Łupawą"
Nasypem kolejowym do Jasienia
Rowerem z Bytowa do Czarnej Dąbrówki
Film z widowiska "Maska"
Film z występu Szkolnego Zespołu Kaszubskiego-dożynki 2011
Film z wycieczki rowerowej dn.10.09.2011
Zespół IMAYRA -występ 1.
Kajakiem po Łupawie!
Gmina Czarna Dąbrówka
Powiat Bytowski
Straż Pożarna
Ogólnopolski Bieg Orłów
Miejscowość Rokity
Miejscowość Jerzkowice
Dom letniskowy
Kajaki Jasień Vikido
Stowarzyszenie Loko-motywa
Kontakt
Ośrodek Wypoczynkowy "Zawiaty"
Film Rajd Rowerowy "Pętla Kaszubska"
Ścieżki rowerowe gminy Czarna Dąbrówka
Film I Powiatowy Przegląd KGW.
Prezentacja medialna-fundusz sołecki.
Umowa Gryf Słupsk - GTS Czarna Dąbrówka
Agroturystyka Wambierzyce
Ostatnie Artykuły
statut sołectwa
Pogoda w Czarnej Dąb...
Konkurs "Piękna Wieś "
Integracja Społeczna
Sołtys i Rada Sołecka
Witamy


Główny cel strategiczny: "Podniesienie atrakcyjności turystycznej".
Integracja Społeczna
Logo Programu Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej. Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji. Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw. W województwie pomorskim jest to 7 gmin: Czarna Dąbrówka, Konarzyny, Kępice, Smołdzino, Osieczna, Osiek i Stary Dzierzgoń. Alokowana kwota to 137 500 euro, która może być wydatkowana w latach 2007-2009. Gminy nie muszą konkurować o środki w ramach PIS i znają wartość kwoty do dyspozycji od początku wdrażania Programu.
Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup: osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny
Przykładowe usługi to: usługi opiekuńcze, wspieranie różnych form samopomocy, rozwój sieci placówek świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, klubów, grup wsparcia doradztwo i interwencja kryzysowa, doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne, opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych, rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków, dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych,
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto kadra realizująca Program w gminach wraz z partnerami społecznymi będzie mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.
We wszystkich województwach objętych Programem działać będą Konsultanci Regionalni ? przedstawiciele Programu w regionie, którzy pracując w ścisłej współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej będą odpowiadać za koordynację Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym.
W ramach PPWOW prowadzona będzie także kampania informacyjno-promocyjna, która ma wspierać procesy wypracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspomagać dialog partnerów społecznych, oraz upowszechniać dobre praktyki. W ramach kampanii planowane są również spotkania i konferencje, dotyczące problematyki integracji społecznej.


"Są pieniądze na usługi społeczne"

W grudniu 2007r. w województwie pomorskim rozpoczęło się wdrażanie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, który przewiduje pomoc dla 7 gmin, w tym dla gminy Czarna Dąbrówka jako jedynej z powiatu bytowskiego.
Wdrażanie programu zainaugurowała konferencja zorganizowana w grudniu 2007r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku. Na konferencji zostało zawarte porozumienie o współpracy przy realizacji PPWOW między zarządem województwa pomorskiego a gminą Czarna Dąbrówka. Omówiono również między innymi założenia i cele PPWOW oraz finansowe aspekty realizacji programu. Podczas spotkania przedstawiono dobre praktyki w zakresie pobudzania aktywności społeczności lokalnej - wśród nich także w gminie Czarna Dąbrówka.
Jednym z komponentów PPWOW jest Program Integracji Społecznej (PIS).
Działania podjęte w ramach PIS przyczynić się mają do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka. Na realizację programu dla gminy Czarna Dąbrówka przewidziano 83.300,-euro, z których do końca 2009r. zostaną sfinansowane usługi społeczne dla trzech grup odbiorców : ludzi starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i prywatnych usługodawców. Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminę we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających.
Realizacja projektów finansowanych w ramach PIS powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie gminy.
W celu opracowania projektu Planu Działania na lata 2008/2009 dla gminy Czarna Dąbrówka powołany został przez Wójta Gminy Zespół Roboczy.

Program Integracji Społecznej w sołectwie.

Sołectwo Czarna Dąbrówka złożyło 4 oferty na usługi: „Aktywizacja i integracja społeczna m. in. poprzez: - organizację festynów i imprez okolicznościowych; - organizowanie rajdów i wycieczek rodzinnych; organizowanie wycieczek i imprez dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.” Wszystkie 4 oferty zostały wysoko ocenione przez komisję i uzyskały wsparcie finansowe na ich realizację.


1. Soboty na dwóch kółkach – 7 rajdów rowerowych – kwota 2100 złotych. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych. Planujemy zorganizować 2 rajdy w 2008 roku / ostatnie soboty sierpnia i września/ oraz 5 rajdów w 2009 roku / maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – ostatnie soboty/ - comiesięczna impreza rowerowa zachęcająca do aktywnego wypoczynku, - wycieczki liczące po ok. 30 – 40 km, polne i leśne drogi. Partnerem w realizacji oferty jest Stowarzyszenia „Nasza Gmina – Nasz Dom”

2. Turniej Wsi – 7.09.2008 – podczas dożynek gminnych – kwota 2750 złotych. Oferta skierowana jest do sołectw naszej gminy. Turniej odbędzie się dn. 7.09.2008 niedziela w Czarnej Dąbrówce. Deklarację udziału w turnieju złożyło 9 sołectw. Rozegranych zostanie 8 konkurencji rekreacyjno – sportowych. Celem imprezy jest integracja społeczna różnych środowisk i mieszkańców wsi naszej gminy. Dla najlepszych drużyn fundujemy puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Partnerami w realizacji oferty są: Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Czarnej Dąbrówce.

3. Wycieczka do Lichenia – październik 2008 – kwota 2511 złotych. Udział w wycieczce – 42 osoby. Wycieczka jednodniowa do Sanktuarium Maryjnego w Starym Licheniu. Partnerem jest Rada Parafialna w Czarnej Dąbrówce. W ramach naszej oferty zapewniamy transport i ubezpieczenie uczestników. Koszty wyżywienia ponosi sam uczestnik.

4. Wycieczka do Szymbarku – czerwiec 2009 – kwota 1126,80 złotych. Udział w wycieczce – 42 osoby. Wycieczka jednodniowa , zwiedzanie skansenu budownictwa drewnianego /dom „do góry nogami”, dom Sybiraka, bunkier Gryfa Pomorskiego itp./. Zapewniamy transport, przewodnika, ubezpieczenie i bilety wstępu. Koszty wyżywienia ponosi uczestnik wycieczki.

Zapraszamy mieszkańców sołectwa do udziału w imprezach organizowanych ze środków gminnego Programu Integracji Społecznej.

Realizacja działań z Programu Integracji Społecznej:

Sprawozdania z realizacji naszych działań w ramach gminnego Programu Integracji Społecznej znajdziesz również na stronie: www.ppwow.gov.pl w zakładce "projekty realizowane".

30 sierpień 2008 - sobota I Rajd Rowerowy w ramach akcji "Soboty na dwóch kółkach".

Trasa: Czarna Dąbrówka - Jerzkowice - Osowskie - Nożyno - Nożynko - Słonecznikowym Traktem- Gogolewko - Podkomorzyce - Czarna Dąbrówka. Długość trasy 35 km. Liczba uczestników - 18 osób.

Dnia 30.08.2008 odbył się Rajd Rowerowy, z udziałem 18 uczestników w przedziale wieku 11 – 68 lat. Trasa rajdu liczyła 35 km. Start i meta : plac rekreacyjny nad jeziorem wiejskim. Dzięki srodkom uzyskanym z Programu Integracji Społecznej oraz sponsorom impreza była udana i uczestnicy Rajdu spędzili sobotę aktywnie na dwóch kółkach, czyli na rowerze. W Nożynie napoje ufundował nam sklep spożywczy P. Wandy Gagol. W Gogolewku każdy uczestnik rajdu od fundacji Kaszubskie Słoneczniki dostał mapkę „Słonecznikowego Traktu”, folder promujacy „Słonecznikowa Wies”. Po dotarciu do mety wszyscy zjedli posiłek przygotowany przez restaurację Ha-Wa-Ka, ogrzali się przy ognisku /drewno dostarczył P.Andrzej Gostomski/ oraz od organizatorów rajdu dyplom ukończenia. Mimo wielkiego zmęczenia wszyscy wracali do domu zadowoleni i usmiechnięci.
Wjazd na drogę przed Nożynem. Jezioro pod bukami. Uczestnicy Rajdu dojechali do wsi słonecznikowej. Jezioro Nożynko-pięknie położone w lesie. Odpoczynek i posiłek na koniec Rajdu. Wjazd na plac rekreacyjny w Gogolewku. Odpoczynek w trakcie Rajdu. Oznakowanie Traktu Słonecznikowego.

7 wrzesień 2008 - niedziela - Turniej Wsi - Dożynki Gminne w Czarnej Dąbrówce.
W turnieju wystartowało 10 sołectw: Bochowo, Czarna Dąbrówka, Rokiciny, Jasień, Jerzkowice, Karwno, Kleszczyniec, Kozy, Nożyno, Unichowo.
Po rozegraniu 8 konkurencji punkacja przedstawiała się następująco:
1 miejsce - sołectwo Bochowo - 53 pkt.
2 miejsce - sołectwo Jasień - 52 pkt.
3 miejsce - solectwo Czarna Dąbrówka- 51 pkt
4 miejsce - sołectwo Kozy - 46 pkt.
5 miejsce - sołectwo Nożyno - 45 pkt.
6 miejsce - sołectwo Jerzkowice - 39 pkt.
7 miejsce - sołectwo Unichowo - 33 pkt.
8 miejsce - sołectwo Kleszczyniec - 30 pkt.
9miejsce - sołectwo Rokiciny - 26 pkt.
10 miejsce - sołectwo Karwno - 10 pkt.

Kościół w Czarnej Dąbrówce. Wieniec dożynkowy sołectwa Czarna Dąbrówka. Sołtys Kleszczyńca w konkurencji Bieg farmera Sołtys Bochowa przygotowany do startu. Zawodniczka Czarnej Dąbrówki- 1miejsce w konkurencji Przecinanie jabłka. Konie na trasie korowodu dożynkowego. Reprezentanci Czarnej Dąbrówki w konkurencji Bieg w workach. Sołtys Unichowa w konkurencji Przecinanie jabłka

27 wrzesień 2008 - sobota - II Rajd Rowerowy - "Soboty na dwóch kółkach"

Trasa Rajdu: Czarna Dąbrówka - jez. Kozińskie - Karwno - Soszyce - Flisów - Podkomorki - Czarna Dąbrówka. Długość trasy - 26 km.
Liczba uczestników - 12 osób

Start - jez. wiejskie. Przejazd przez Łupawę. Stromy podjazd. Odpoczynek nad jez. Kozińskim. Spotkani turyści na trasie Rajdu. Jezioro Kozińskie od strony Mikorowa. Mrowisko w lesie. Piękny widok- pojedyńcze drzewo?

25 pażdziernik 2008 - sobota - Wycieczka do Lichenia. Uczestniczyło 46 osób.

Uczestnicy wycieczki. Bazylika w Licheniu. Bazylika z innego ujęcia. Licheńska Golgota. Dom Pielgrzyma ARKA. Bazylika w całej okazałości. Grupa z przewodnikiem. Bazylika we mgle.


W roku 2009 w ramach Programu Integracji Społecznej sołectwo będzie realizowało następujące działania:
1. Pięć Rajdów Rowerowych - ostatnie soboty maja, czerwca, lipca, sierpnia i września - w ramach akcji "Soboty na dwóch kółkach".
2. Wycieczka do Szymbarku - czerwiec 2009.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa do skorzystania z naszej oferty i wzięcia udziału w naszych imprezach.

Dodane przez CzarnaDabrowka dnia 25-11-2008 21:10:49 7439 Czytań · Drukuj
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Administrator strony Józef Natkaniec